HABERLER » İHALE DUYURUSU

İLAN 

GÜNEYKAYA BELEDİYEBAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz araçparkında kayıtlı aşağıda markası, modeli, cinsi, plaka nosu, muhammen bedeli iştirakiçin aranan teminat miktarı yazılı olan araç belirtilen yer ,gün vesaatte  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açıkihale usulü (artırma)  yoluyla satışa çıkarılmıştır.

 

 

Aracın Plakası

 

Cinsi

 

Markası

Tipi

 

Modeli

Muhammen Bedeli (KDV DAHİL)

 

 İhale Tarihi

Geçici Teminat Bedeli

   

 

58YG720RENAULTTALİSMAN

2016


95.000,00
?

 

17.10.2019

 

2.850,00 ?

 

1- İhalenin Yeri , Günü ve Saati : İhale, Belediye Encümenince  17/10/2019 Perşembe günü saat 10:00’ da  GüneykayaBelediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır .

 

2-  SATIŞ ŞARTLARI VE USULÜ

a) Aracın  Satışı:2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık ihale usulü(artırma)  yoluyla satışa çıkarılmıştır.

 

b) İhale işlemlerinihazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar ilebunların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve sıhrihısımları ihaleye katılamayacaklardır.

 

c) Telgraf, faks ve postayoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

d) İhaleye katılacaklardan aşağıdabelirtilen belgeler istenir.

                    a.     Tebligat için adres beyanı

 

  b.     Nüfus cüzdanı örneği

 

  c.      İmza sirküleri ( Notertasdikli)

 

  d.     Vekâleten girecekleriçin vekâletname (noter onaylı)

 

  e.     Şirket olarakkatılacaklar için ;

  

  e-1   Şirket adınagirecek olanların şirket yetki belgesi (noter tasdikli)

 

  e-2   Ticaret odası sicilkaydı

 

 e-3   İmza Sirküleri(noter onaylı)

 

 e-4   Vekaleten girecekleriçin vekaletname(noter onaylı)

 

                    f.   Ortakgirişim olması halinde noter onaylı ortaklık belgesi.

             

                                       -sayfa 1-

  g.    Geçici teminatmakbuzu.

 

  h.    Şartname alındımakbuzu.

 

  i.      Belediyemize borcuolmadığına dair belge.

 

3-2886 sayılı kanun ve diğer kanunlarçerçevesinde kamu ihalesinden yasaklı olmayanlar ihaleye katılırlar.

 

4-Geçici teminat bedeli; ihale tekliftutarının %3’ü olan tutarın  17.10.2019 Perşembe günü

   Saat 10:00 ’a kadaryatırılmış olması şarttır.

 

5-İhaleye katılacak tüm isteklilerinyukarıda yazılı maddeleri, bu işe ait ihale şartnamesini ve eklerini,çekincesiz olarak kabul ve taahhüt etmeleri şarttır.

 

6-Tüm vergi, resim ve harçlar ihaleyi alana aittir.

 

7-İstekliler; ihaleye girebilmek için istenen belgelerle birlikte ihale günüGüneykaya Belediyesi Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

8-İhaleye katılmak isteyenler  250,00 ? şartname bedelini Mali HizmetlerMüdürlüğü veznesine

   yatırarak ihale şartnamesini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alabilirler.

 

9-Taşıt,ihaledeen yüksek teklifi verene encümen kararı ve başkanlık onayı ile satılır.Kurumihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

10-Belediyemiz2886 sayıyı Devlet İhale Kanununa tabi olup,ihaleyi yapıp,yapmamaktaserbesttir.Şartname sözleşmesinin uygulamasından doğacak itilafların çözüm yeriYıldızeli Mahkemeleri ve icra daireleridir.İş bu şartnamenin ve yapılacaksözleşmenin denetim ve kontrolünden Güneykaya Belediyesi sorumludur.

Tüm Hakları Saklıdır © 2013-2020  Powered by .NET