HABERLER » İHALE DUYURUSU

GÜNEYKAYA BELEDİYESİ TARAFINDAN 2886SAYILI DEVLET İHALE KANUNU KAPSAMINDA SATIŞI YAPILACAK HURDAYA AYRILMIŞ ARAÇ VEDİĞER MUHTELİF HURDA ile HURDA PLASTİK MALZEME SATIŞI

İHALE İLANI.

MADDE 1 - İHALENİNKONUSU, ŞEKLİ, İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ ve MİKTARI

SİVAS İLİ YILDIZELİİLÇESİ GÜNEYKAYA BELEDİYESİNDE kullanılmakta iken ekonomik ömürlerinidoldurdukları için Terkini yapılarak Hurdaya ayrılan ve Hurda malzemelerin 2886Sayılı Devlet ihale Kanunu’nun Açık Teklif Usulü ile 45. maddesi Gereği AçıkArtırma usulü ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkılmıştır.

MADDE-2 –2.1-

MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ

MİKTARI
(Yaklaşık)

BİRİMİ

BİRİM FİYAT BEDELİ TL.

TEMİNAT TUTARI TL.


1-

Hurda Araçlar

1 ADET INTERNATIONAL R MARKA MİNİBÜS,

   1 ADET İTFAİYE KAMYON D 1210 MARKA

   1 ADET MURAT 131 ŞAHİN

   1 ADET AMBULANS

   Toplam 4 adet Araç ve Diğer Muhtelif Hurda        Malzemeler
KG

1,35 TL
2.2- Yaklaşık miktar üzerinden Muhammen bedel tespit edilirken 1 Kg. Hurdafiyatı 1.35 TL. olarak hesaplanmıştır. Verilecek teklifler 1 Kg. Hurda fiyatıüzerinden verilecektir. İhale sonucu istekli tarafından Hurdaların tamamı brütolarak, herhangi bir ayrıma tabi tutulmaksızın araç üzerine yüklenerektartılması sonucu kantar fişlerine göre toplam kg. hesaplanacaktır. Bulunantoplam miktar ve verilen teklif üzerinden tahsilat yapılacaktır.

MADDE 3 - İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH veSAATTE YAPILACAĞI

3.1- İhale Usulü : 2886 Sayılı Yasanın 45. nci Maddesi.

3.2-İhalenin yapılacağı Adres :Güneykaya Beldesi Yeni Cami Mahallesi GüneykayaBelediye Başkanlığı Meclis SALONU YILDIZELİ/SİVAS
3.3- İhale tarihi :02.09.2019 Pazartesi Günü

3.4- İhale Saati : 14.00

3.5- İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte dosyalarını engeç ihale saatinde Güneykaya Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü ne teslimetmeleri, ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir.
Postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonuncakesinlikle kabul edilmeyecektir.
3.6- Teslim edilen Belgelerin kontrol edilmesine müteakip ihaleye geçilecektir.Belgeleri eksik olanlar ihaleye katılamazlar.
3.7. Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nun saat ayarı esasalınacaktır.
3.8.Hurda satış şartnamesi 250,00 TL karşılığında satılmaktadır. İstekli olmakisteyenlerin şartnameyi satın alması zorunludur.

MADDE4 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İhaleye katılacak gerçekve tüzel kişilerin;

a-Satıştarihine göre 1(bir) ay içerisinde alınmış iş veya ikamet adresini gösterirbelge.

 

b-Başkasıadına vekil olarak satışa katılması durumunda noterden onaylı vekaletname vetüzel

kişiliğitemsilen katılıyorsa noterden onaylı imza sirküleri,

 

c-Tebligatadresinin iş veya ikamet adresinde ilişkin belgelerden farklı olması durumundatebligat adresini gösterir belge.

 

d-Tekliftebulunacak taşıtın şartname ekli listede gösterilen geçici teminatınyatırıldığına dair belge ibrazı.

 

e-Nüfuscüzdan fotokopisi ibraz etmeleri şarttır.

.

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda 2886 sayılı kanunun 45.maddesigereğince satılmak üzere ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye ait şartname her günmesai 

Tüm Hakları Saklıdır © 2013-2020  Powered by .NET